Viktor Kotolupov

New in system biology, system medicine and system pharmacy